Quy tắc đặt tên biến, kiểu dữ liệu trong lập trình c#

1625658488 Quy tac dat ten bien kieu du lieu trong lap

Đối với người mới học lập trình nói Kết luận và học lập trình c# kể riêng thì việc hiểu chính sách, quy tắc đặt tên biến là sự việc quan trọng. Trong nội dung bài viết này tôi sẽ chỉ dẫn tất cả chúng ta giải pháp thức đặt tên biến theo chuẩn giống như chính sách khai báo biến, kiểu dữ liệu trong c#.

Khai báo biến trong c#

Khai báo biến là sự việc người lập trình khai báo hiện ra cho laptop cần cấp phép một vùng nhớ để tàng trữ thông báo Giao hàng giám sát, đối chiếu, giải quyết và xử lý thông báo,…mà người lập trình nhu yếu.

Cú pháp khai báo biến như sau:

  • [Kiểu dữ liệu] [Tên biến] = [Giá trị mặc định];

Ví dụ: Khai báo biến kiểu số nguyên để lưu độ tuổi của học sinh sinh viên

khai-bao-bien-csharp

Quy tắc đặt tên biến trong c#

Trong quá trình thao tác làm việc với c#, việc đặt theo như đúng luật pháp tên biến rất quan trọng để cứu người khác đọc hoặc bình chọn code có khả năng dễ nắm bắt, nhận thấy nhất. Sau chính là các quy tắc về sự việc đặt tên biến như sau:

  • Tên biến là 1 trong những chuỗi kí tự thường xuyên không tồn tại khoảng tầm giải pháp, tiếng việt có dấu và chứa kí tự đặc thù
  • Tên biến phải lúc đầu bằng kí tự chưa hẳn dạng số hoặc có thể dấu _
  • Tên biến chưa được đặt trùng với từ khóa
  • Tên biến nhận thấy hoa thường
  • Tên biến đặt ngắn gọn, dễ nắm bắt và miêu tả đc ý nghĩa sâu sắc của sự dùng
Xem Thêm:  Cách tạo và đổi tên người dùng tên facebook nhanh nhất

Kiểu dữ liệu trong c#

Trong ngữ điệu lập trình nói Kết luận và ngữ điệu c# kể riêng người ta tạo thành các kiểu dữ liệu không giống nhau để Giao hàng yêu cầu của các người lập trình tùy thuộc vào mục tiêu dùng.

Kiểu dữ liệu không giống nhau ở việc kích cỡ cấp phép vùng nhớ, việc hiểu được các kiểu dữ liệu sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta dùng kiểu nào đúng mục tiêu, tiết kiệm ngân sách và chi phí vùng nhớ này là việc rất cần thiết.

Các nhớ dễ dàng miền giá cả của từng kiểu các bạn cũng sẽ có thể từ kích cỡ byte chuyển về bit tiếp nối nêu ra miền giá cả 2^n. Trong số ấy n là số bit của kiểu dữ liệu đó.

Ví dụ: Kiểu byte có kích cỡ là 1 trong những b = 8 bít => Miền giá cả của chính bản thân nó là: 2^8 – 1 = 255;

Kiểu dữ liệu trong c#

Sau chính là chi tiết của từng kiểu dữ liệu trong ngữ điệu lập trình c#:

Kiểu Kích thước

(Byte)

Kiểu .NET tả
byte 1 Byte Không dấu (0…255)
char 1 Char Cần sử dụng để lưu kí tự
bool 1 Boolean Trả về giá cả true hoặc false
sbyte 1 Sbyte Có dấu (-128…127)
short 2 Int16 Có dấu (-32768…32767)
ushort 2 Uint16 Không dấu (0…65535)
int 4 Int32 -2147483647…2147483647
uint 4 Uint32 Không dấu 0…4294967295
float 4 Single -3.4 × 1038to +3.4 × 1038
double 8 Double Số thực (±5.0 × 10−324 lớn ±1.7 × 10308 )
decimal 8 Decimal (-7.9 x 1028 lớn 7.9 x 1028) / (100 lớn 28)
long 8 Int64 –9,223,372,036,854,775,808

lớn 9,223,372,036,854,775,807

Để nắm rõ hơn về chủ đề này các bạn cũng sẽ có thể xem đoạn phim clip bài giảng tương xứng tiếp sau đây:

you are reading the post: Quy tắc đặt tên biến, kiểu dữ liệu trong lập trình c#
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.