Sử dụng biến trong PHP

Su dung bien trong PHP

Biến là “các container” hay “các kho hàng” cho tàng trữ thông báo.


Khai báo biến trong PHP

Trong PHP, mộ biết khởi đầu bởi dấu $, theo sau nó là tên gọi của biến:

Ví dụ


<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>

Sau khoản thời gian tiến hành các câu lệnh trên, biến $txt sẽ lưu lại giá thành Hello world!, biến $x sẽ lưu lại giá thành 5 và biến $y sẽ lưu lại giá thành 10.5.

Chú y: khi chúng ta khởi gán một giá thành text tới một biến, bạn phải đặt dấu nháy đôi bao quanh giá thành.

Cảnh báo: Không cũng như các ngữ điệu lập trình khác, PHP không tồn tại câu lệnh khai báo kiểu tài liệu của biến. Nó đc cấp phép ngay trong lúc bạn khởi gán giá thành cho nó.

lamp
Suy nghĩa về các biến như thể các thùng chứa tài liệu.

Các biến trong PHP

Mộ biến có khả năng có tên ngắn (cũng như x và y) hoặc một tên có chân thành và ý nghĩa  như age, car_name, total_volume.

Điều khoản đặt tên biến trong PHP:

  • Một biến khởi đầu bởi dấu $, theo sau là tên gọi của biến
  • Tên một biến phải khởi đầu bởi một ký tự hoặc ký tự gạch bên dưới
  • Tên một biến chưa được khởi đầu bởi một vài
  • Tên một biến chỉ có khả năng chứa các ký tự chữ hoặc số hoặc các ký tự gạch chân bên dưới (A-z, 0-9, và  _ )
  • Tên các biến nhận thấy chữ hoa và chữ thường ($age và $AGE là hai biến không giống nhau)
Xem Thêm:  Gợi ý tên trung tâm ngoại ngữ hay nhất
lamp Rất cần được nhớ là tên biến PHP nhận thấy chữ hoa, chữ thường!

Đầu ra các biến

Câu lệnh echo của PHP thường đc sử dụng để mang tài liệu ra màn hình hiển thị.

Ví dụ trong tương lai sẽ hiển thị tài liệu text đc chứa trong một biến:

Ví dụ


<?php
$txt = "https://timoday.edu.vn";
echo "Tôi thích $txt!";
?>

Ví dụ sau sẽ chỉ ra cùng công dụng như ví dụ trên:

Ví dụ


<?php
$txt = "https://timoday.edu.vn";
echo "Tôi thích " . $txt . "!";
?>

Ví dụ sau sẽ chỉ ra công dụng tính tổng của hai biến:

Ví dụ


<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>

Cảnh báo: Các bạn sẽ học nhiều hơn thế về câu lệnh echo và chiêu trò đưa tài liệu ra màn hình hiển thị ở bài tiếp đến.


PHP là 1 trong ngữ điệu định kiểu lỏng lẻo

Trong ví dụ trên, tất cả chúng ta không cần nói cho PHP kiểu tài liệu của biến.

PHP auto chuyển đổi biến tới đúng kiểu tài liệu, lệ thuộc vào giá thành gán cho nó.

Trọng các ngữ điệu khác ví như C, C++ và Java, lập trình viên phải khai báo tên và kiểu tài liệu của biến trước lúc sử dụng nó.


Khoanh vùng các biến trong PHP

Trong PHP, các biến có khả năng khai báo bất kể đâu trong script.

Phạm vị của 1 biến là 1 trong phần của script mà biến đó có khả năng đc tham chiếu hoặc đc sử dụng

Khoanh vùng của biến trong PHP có ba loại:

  • Biến toàn bộ tổng thể (local)
  • Biến toàn cục (global)
  • Biến tĩnh (static)
Xem Thêm:  Cách đặt tên cho quán ăn chay vừa thanh tịnh vừa ấn tượng

Khoanh vùng của biến toàn cục và biến toàn bộ tổng thể

Một biến đc khai báo ngoài trời của 1 hàm thì  có phạm vị toàn cục và có khả năng chỉ truy vấn đc ngoài trời của 1 hàm:

Ví dụ


<?php
$x = 5; //khoanh vùng phạm vi toàn cục
function myTest() 
myTest();
echo "<pandgt;Biến x ngoài trời hàm là: $xandlt;/pandgt;";
?>

Một biến đc khai báo bên trong một hàm thì có khoanh vùng phạm vi toàn bộ tổng thể và chỉ có khả năng đc bị truy vấn ở bên trong hàm này:

Ví dụ


<?php
function myTest() 
$x = 5; //khoanh vùng phạm vi biến toàn bộ tổng thể
echo "<pandgt;Biến x bên trong hàm là: $xandlt;/pandgt;";

myTest();//sử dụng x ngoài trời hàm sẽ nảy sinh lỗi
echo "<pandgt;Biến x ngoài trời hàm là: $xandlt;/pandgt;";
?>
lamp Bạn cũng xuất hiện thể cần sử dụng các biến toàn bộ tổng thể có cùng tên ở các hàm không giống nhau, do vì các biến toàn bộ tổng thể chỉ có khả năng đc nhận thấy bởi chính hàm này mà đc khai báo thôi.

Từ kháo global trong PHP

Từ khoá global đc sử dụng để truy xuất một biến toàn cục từ trong một hàm.

Để gia công vấn đề này sử dụng từ kháo global trước tên các biến (bên trong hàm):

Ví dụ


<?php
$x = 5;
$y = 10;
function myTest() {
global $x, $y;
$y = $x + $y;
}myTest();
echo $y; //xuất ra 15
?>

PHP cũng lưu giữ toàn bộ tổng thể các biến toàn cục trong một mảng đc gọi qua $GLOBALS[index]. index là tên gọi của không ít biến. Mảng này cũng xuất hiện thể truy câoj từ các hàm và có khả năng đc sử dụng để cập nhật các biến toàn cục.

Xem Thêm:  Tổng hợp tên Instagram hay nhất, cực độc đáo, nhiều ý nghĩa

Ví dụ ở phí a trên có khả năng viết lại như sau:

Ví dụ


<?php
$x = 5;
$y = 10;
function myTest() {
$GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}myTest();
echo $y; //xuất ra 15
?>

Từ khoá static trong PHP

Đôi chút khi 1 hàm hoàn thành xong hoặc kết thúc chạy, toàn bộ tổng thể các biến bị xoá. Tuy nhiên nhiều lúc tất cả chúng ta muốn các biến toàn bộ tổng thể không xẩy ra xoá để Ship hàng cho 1 công việc gì đó.

Để gia công vấn đề này sử dụng từ khoá static trước khai báo biến:

Ví dụ


<?php
function myTest() {
static $x = 0;
echo $x;
$x++;
}myTest();
myTest();
myTest();
?>

Những lần hàm đó được gọi, biến này vẫn sẽ lấy đc thông báo đc tàng trữ từ mỗi lần gọi trước.

Cảnh báo: Biến này vẫn chính là biến toàn bộ tổng thể của hàm.


you are reading the post: Sử dụng biến trong PHP
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.